JŪSU KOMFORTAM+371 2 9390939

Nomas noteikumi

 1. Līguma priekšmets

  IZNOMĀTĀJS nodod, bet NOMNIEKS pieņem lietošanā par maksu (nomā) automašīnu.

  1.1.   Auto tiek nodots nomā labā tehniskā stāvoklī, bez redzamiem automašīnas, tās virsbūves un riepu bojājumiem ar piepildītu degvielas tvertni.
  1.2.   Nomnieka personas dati.
  1.3.   Iznomātājam ir tiesības norādīt plānotā nobraukuma limitu līdz 300km/24h un pieprasīt drošības naudu uz nomas laiku no € 150-500, atkarībā no auto klases.
 2. Pušu tiesības un pienākumi
  2.1.   Nomnieka tiesības

  Visu šī līguma 1.3. punktā minēto laiku netraucēti lietot nomāto auto Latvijas teritorijā, kā arī uz IZNOMĀTĀJA izsniegtās pilnvaras pamata citās valstīs.

  2.2.   Nomnieka pienākumi
  2.2.1.   Apmaksāt nomas naudu veicot pilnu priekšapmaksu.
  2.2.2.   Pieņemt un lietot Auto saudzīgi un atbilstoši tehniskajā dokumentācijā dotajiem norādījumiem. Rūpīgi ievērot ražotāja un IZNOMĀTĀJA prasības attiecībā uz Auto ekspluatāciju, kā arī apdrošināšanas polišu prasības.
  2.2.3.   Segt neparedzētos izdevumus, kas rodas Auto nomas laikā tai skaitā par Auto mazgāšanu un salona tīrīšanu.
  2.2.4.   Apmaksāt soda naudas par satiksmes noteikumu vai auto novietošanas pārkāpumiem.
  2.2.5.   Nodot Auto IZNOMĀTĀJAM ar pilnu degvielas tvertni.
  2.2.6.   Apmaksāt apdrošināšanas un citus izdevumus, ja Nomnieks izmanto Auto braucieniem ārpus Latvijas.
  2.2.7.   Ievērot šī līguma 1.3. punktā norādīto plānotā nobraukuma limitu. IZNOMĀTĀJAM ir tiesības pieprasīt no NOMNIEKA papildus samaksu par apakšpunktā 1.3. noteiktā nobraukuma limita pārsniegšanu 0,07 € par katru pārsniegto kilometru, saskaņā ar šī līguma apakšpunktā 1.3. noteikto. Ja šis līgums tiek paildzināts vai terminēts, Puses nosaka nobraukuma pārsniegumu. IZNOMĀTĀJAM ir tiesības jebkurā laikā pārbaudīt noteiktā nobraukuma ievērošanu no NOMNIEKA puses, un, ja NOMNIEKS pārsniedzis apakšpunktā 1.3. noteikto nobraukumu vairāk kā par 20%, izrakstīt NOMNIEKAM rēķinu par papildus samaksu par pārsniegtajiem kilometriem.
  2.2.8.   Nekavējoši paziņot IZNOMĀTĀJAM par sekojošiem notikumiem, ja:
  • Auto ir pazudis, bojāts, daļēji vai pilnīgi iznīcināts;
  • Trīs dienu laikā rakstiski informēt IZNOMĀTĀJU, ja ir mainījusies Nomnieka adrese, šajā līgumā uzrādītie bankas vai citi rekvizīti;
  • Ja ir noticis satiksmes negadījums;
  • Ir citi svarīgi notikumi, kas var ietekmēt šī līguma izpildi.

  2.2.9.   Rūpīgi un uzmanīgi lietot Auto un stingri ievērot ražotāja noteikto Auto lietošanas instrukciju.
  2.2.10.   Automašīnu nedrīkst izmantot :
  • Pasažieru pārvadājumiem par maksu neatkarīgi no tā, vai tas veikt tīši vai netīši;
  • Lai stumtu vai vilktu citu transporta līdzekli vai treileri;
  • Lai pārvadātu preces, pārkāpjot muitas noteikumus, vai kādā citā nelikumīgā ceļā;
  • Ja vadītājs ir alkohola vai narkotisko vielu reibumā;
  • Autosporta sacīkstēs vai gatavojoties tām;
  • Ārvalstīs, bez Iznomātāja piekrišanas;
  • Autovadītāju apmācībai;
  • Braukšanai ārpus oficiāli marķētiem ceļiem.

  2.2.11.   Būt atbildīgam par visiem pienākumiem, kas piemērojami vispārējiem draudu avotiem, kas izriet no bojājumu nodarīšanas trešajām personām.
  2.2.12.   Pārbaudīt Auto darbībai nepieciešamos šķidrumu un smērvielu līmeni un nekavējoties informēt IZNOMĀTĀJU par jebkādām novirzēm šajā sakarā. Ir aizliegts papildināt kādu no Auto darbībai nepieciešamajiem šķidrumiem un smērvielām bez IZNOMĀTĀJA iepriekšējas piekrišanas, citādi NOMNIEKS uzņemas pilnu atbildību par iespējamajām sekām. Šajā apakšpunktā minētie šķidrumi neietver degvielu un logu mazgājamo šķidrumu. NOMNIEKAM jālieto degviela un logu mazgājamais šķidrums, kuru noteicis Auto ražotājs, citādi Klients uzņemas pilnu atbildību par iespējamajām sekām.
  2.2.13.   Ja rodas jebkāds tehnisks bojājums (iekļaujot spidometra defektu), NOMNIEKAM jāinformē par to IZNOMĀTĀJS vienas dienas laikā.
  2.2.14.   Atstājot Auto bez uzraudzības nakts laikā no plkst.22.00 līdz plkst.8.00, NOMNIEKAM ir jānovieto Auto ar apsardzi nodrošinātā stāvvietā.
  2.2.15.   Smēķēt automašīnā kategoriski aizliegts. Sods € 55.
  2.3.   IZNOMĀTĀJA tiesības
  2.3.1.   IZNOMĀTĀJAM ir tiesības saņemt Auto atpakaļ pēc šī līguma 1.3. punktā minētā nomas termiņa, vai nomas līguma beigām.
  2.3.2.   Pārbaudīt vai Nomnieks ievēro Auto ekspluatācijas un nomas noteikumus.
  2.3.3.   Pārtraukt nomas līgumu, ja Nomnieks neievēro Auto ekspluatācijas noteikumus, izturas nevērīgi pret Auto, neievēro ceļu satiksmes noteikumus, vai nodod Nomniekam nodoto Auto lietošanā kādai citai personai.
  2.3.4.   Pieprasīt no Nomnieka samaksu, ja Nomnieks nodod atpakaļ Auto - nenomazgātu, ar daļēji uzpildītu degvielas tvertni, vai ar defektiem, par kuriem Nomnieks iepriekš nav ziņojis IZNOMĀTĀJAM.
  2.3.5.   Ja no Nomnieka puses tiek pārkāpta 3. punktā aprakstītā samaksas kārtība, tad Iznomātājam ir tiesības nodot Nomnieka personas datus trešajām personām.
  2.4.   IZNOMĀTĀJA pienākumi
  2.4.1.   Sagatavot un organizēt Auto nodošanu nomā ievērojot šajā līgumā paredzētos nosacījumus un kārtību.
  2.4.2.   Pirms Auto nodošanas nomā nomaksāt visas likumos un normatīvajos aktos paredzētās nodevas, nodokļus, apdrošināšanas maksājumus, lai nodrošinātu netraucētu Auto lietošanu nomas periodā.
  2.4.3.   Veikt Auto tehnisko apkopi. Ja Auto tehniskā apkope pēc plāna jāveic ir nomas periodā, tad tehniskās apkopes laiks ir jāsaskaņo ar nomnieku pirms Auto nodošanas nomā, vai jānodrošina cita nomas Auto uz tehniskās apkopes veikšanas laiku.
  2.4.4.   Novērst nomas periodā radušos tehniskos defektus – vēlākais 3 (trīs) dienu laikā pēc tam, kad nomnieks informējis IZNOMĀTĀJU par tiem. Ja defektu novēršanai nepieciešams ilgāks laiks, tad IZNOMĀTĀJS nodrošina maiņas Auto uz defektu novēršanai nepieciešamo laiku.
  2.4.5.   Sniegt palīdzību Nomniekam satiksmes negadījuma vai Auto bojājuma gadījumā.
  2.4.6.   Nepieprasīt no NOMNIEKA samaksu par nomas perioda pārtraukumu, ja tas noticis IZNOMĀTĀJA vainas dēļ.
 3. Samaksas kārtība
  3.1.   Ar šo Puses vienojas, ka par šī Līguma 1.punktā noteikto Auto lietošanu NOMNIEKS maksā IZNOMĀTĀJAM apakšpunktā 1.5. noteikto nomas maksu, veicot pilnu priekšapmaksu, pārskaitot naudas summu IZNOMĀTĀJA bankas kontā vai maksājot skaidrā naudā, līguma slēgšanas brīdī. Papildus NOMNIEKAM ir jāmaksā par Auto remontu, ja šim remontam par iemeslu ir Auto tehniskā stāvokļa pasliktināšanās, ko radījusi NOMNIEKA apzināta nolaidība vai neapzinīga Auto lietošana, kā arī remonta izdevumi, kuri neiekļaujas garantijas remontā un uzturēšanā vai apdrošināšanā. Maksājumi ir veicami atbilstoši noteiktajā laikā, lai tie tiktu saņemti IZNOMĀTĀJA bankas kontā datumā, kas noteikts maksājumu grafikā vai attiecīgajā rēķinā.
  3.2.   IZNOMĀTĀJAM ir tiesības vienpusēji mainīt apakšpunktā 3.1. minēto maksājumu apjomu, ja valsts likumdošanā ir veikti labojumi, kas ietekmē šī līguma izpildi.
  3.3.   NOMNIEKS sedz visas un ikvienu izdevumu, nodokļus, soda naudas, soda procentus par kavējumiem, u.c., maksājumus, kas attiecas uz Auto, ja Puses nav vienojušās citādi. Gadījumā ja trešās personas izvirza prasību pret IZNOMĀTĀJU, kas attiecas uz jebkādu NOMNIEKA nolaidību, IZNOMĀTĀJS informē NOMNIEKU par šādu prasību. Ja NOMNIEKS neapmierina prasību 5 (piecu) dienu laikā no šādas ziņas saņemšanas no IZNOMĀTĀJA, IZNOMĀTĀJAM ir tiesības pieprasīt lai NOMNIEKS apmaksā pieprasītās summas, atlīdzina zaudējumus, kuri radušies sakarā ar sūdzības izskatīšanu un soda naudu € 30 apmērā. NOMNIEKAM ir jāiesniedz IZNOMĀTĀJAM dokuments, kas apliecina, ka minētie maksājumi ir veikti 3 (trīs) dienu laikā no maksājumu dienas.
  3.4.   Samaksas aizkavēšanās gadījumā par katru no maksājumiem, kas veicami saskaņā ar šo līgumu, puses apņemas maksāt līgumsodu par kavējumu 1% (viens procents) apmērā no neapmaksātās summas par katru nokavēto dienu.
  3.5.   Ja NOMNIEKS savlaicīgi neveic šajā līgumā noteiktos maksājumus, IZNOMĀTĀJAM ir tiesības no iepriekš saņemtajiem maksājumiem segt vispirms nokavētā maksājuma soda procentus un citus izdevumus, kas šeit noteikti un tikai pēc tam, izejot no pāri palikušajiem resursiem, NOMNIEKA parādu.
  3.6.   Ja šī Līguma 1.punktā nav norādīts citādi, maksājumi, kas veicami saskaņā ar Līgumu, neiekļauj:
  • Degvielas un logu tīrāmā šķidruma izmaksas;
  • Auto mazgāšanu un vaskošanu;
  • Riepu mehānisku bojājumu remontu.

  3.7.   NOMNIEKS maksā IZNOMĀTĀJAM par veiktajiem pakalpojumiem, kas minēti iepriekš apakšpunktā 3.6., saskaņā ar IZNOMĀTĀJA piestādītajiem papildus rēķiniem.
  3.8.   IZNOMĀTĀJS nekādos apstākļos nenes atbildību par NOMNIEKA ciestajiem naudas vai laika zaudējumiem vai par to, ka NOMNIEKS nav pildījis savus pienākumus pret trešajām personām, izrietošām no šī līguma vai nē. IZNOMĀTĀJS nenes atbildību par jebkādiem bojājumiem īpašumam, kas atradies Auto nomas periodā vai ticis ar to pārvadāts.
  3.9.   IZNOMĀTĀJS nav atbildīgs par jebkādiem morāliem vai citiem netiešiem zaudējumiem, kas varētu rasties saistībā ar šo līgumu.
  3.10.   Ja pēc līguma termiņa beigām noskaidrojas, ka NOMNIEKAM ir nenokārtotas saistības ar trešajām personām vai ar IZNOMĀTĀJU, NOMNIEKAM ir jānokārto visas minētās saistības un jāpakļaujas sankcijām, kas noteiktas šajā līgumā.
  3.11.   IZNOMĀTĀJS ir tiesīgs ieskaitīt nomas maksā:
  • samaksu par degvielu, ja nododot Auto, degvielas tvertne nav pilnībā uzpildīta;
  • samaksu 0,07 € apmērā par katru km virs šī līguma 1.3. punktā minētā plānotā nobraukuma limita;
  • samaksu par bojājumiem, kas radušies Nomnieka vainas dēļ;
  • apdrošināšanas pašriska summu, ja apdrošināšanas gadījums ir iestājies Nomnieka vainas dēļ;
  • soda naudas par satiksmes pārkāpumiem, ja tādi ir bijuši nomas laikā un Nomnieks tās nav apmaksājis.

  3.12.   Gadījumā, ja nomas periods ir ilgāks par 1 mēnesi, tad IZNOMĀTĀJS un Nomnieks saskaņo nomas naudas samaksu pa daļām.
 4. Līguma termiņš
  4.1.   Šis līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža.
  4.2.   Šis līgums beidzas, kad visas tiesības un pienākumi, kas no tā izriet ir izmantoti un izpildīti, bet ne ātrāk kā kamēr Puses ir izpildījušas visus to pienākumus, kuri radušies pirms šī līguma beigām vai tā priekšlaicīgas laušanas.
  4.3.   IZNOMĀTĀJAM ir tiesības priekšlaicīgi lauzt šo līgumu ja:
  4.3.1.   NOMNIEKS nenokārto kādu no maksājumiem līgumā noteiktajā termiņā;
  4.3.2.   ja komerciālās saistības ir anulētas, zudušas, sadalītas, transformētas vai paziņotas par bankrotējušām;
  4.3.3.   NOMNIEKS ir sniedzis nepareizus datus, noslēdzot šo līgumu;
  4.3.4.   NOMNIEKS ir izraisījis negadījumu, kā rezultātā Auto nodarīts bojājums, kurš pārsniedz 50% no Auto apdrošinātās vērtības;
  4.3.5.   ja NOMNIEKS ir informējis par Auto bojāeju, zādzību vai laupīšanu un Auto nav atrasta 30 dienu laikā;
  4.3.6.   ja NOMNIEKA nolaidīgas rīcības rezultātā ir radīta būtiska Auto vērtības krišanās, kā rezultātā cenas krišanās pārsniedz regulāro cenas krišanos, kas izriet no Auto plānotās lietošanas;
  4.3.7.   NOMNIEKS ir noslēdzis citu līgumu ar IZNOMĀTĀJU un nepilda šo līgumu;
  4.3.8.   NOMNIEKS jebkādā citā veidā nepilda savus šajā līgumā noteiktos pienākumus;
  4.3.9.   NOMNIEKS vēlas priekšlaicīgi izbeigt šo līgumu pēc savas iniciatīvas.
  4.4.   Gadījumā ja Līgums ir priekšlaicīgi izbeigts saskaņā ar apakšpunktiem 4.3., 4.3.1., 4.3.2., 4.3.3.,.4.3.6., 4.3.7., 4.3.8., vai 4.3.9., IZNOMĀTĀJAM ir tiesības pieprasīt NOMNIEKAM atlīdzināt IZNOMĀTĀJAM sakarā ar šo priekšlaicīgo līguma izbeigšanu radītos zaudējumus, bet ne vairāk kā līdz 30% apmērā no Auto sākotnējās vērtības.
  4.5.   Priekšlaicīgi izbeidzot šo līgumu, neviens no iepriekš veiktajiem maksājumiem netiek atmaksāts NOMNIEKAM.
 5. Strīdu izšķiršanas kārtība

  Jebkuri strīdi starp Pusēm ir izšķirami savstarpējās sarunās. Ja šādā veidā strīdu neizdodas atrisināt, strīds tiks izskatīts Baltijas Starptautiskajā Šķīrējtiesā, Rīgā, saskaņā ar šīs šķīrējtiesas reglamentu un Latvijas Republikas likumdošanu viena šķīrējtiesneša sastāvā.

 6. Nobeiguma noteikumi
  6.1.   Virsraksti un definīcijas, kas lietoti šajā līgumā, iekļauti vienīgi atsauces nolūkos un neietekmē Pušu tiesības un pienākumus saskaņā ar šo līgumu.
  6.2.   NOMNIEKAM nav tiesību nodot kādam savas tiesības un pienākumus, kas izriet no šī Līguma. Lai nodotu kādam savas tiesības un pienākumus, IZNOMĀTĀJAM nav nepieciešama NOMNIEKA piekrišana.
  6.3.   NOMNIEKAM un IZNOMĀTĀJAM ir visas Latvijas Republikas likumdošanā noteiktās juridiskās tiesības, pilnvaras un juridiskās spējas, kas nepieciešamas attiecīgo šajā līgumā noteikto pienākumu pildīšanas pilnā apmērā, savlaicīgi un līgumam atbilstoši.
  6.4.   Parakstot šo līgumu, NOMNIEKS atzīst, ka viņam, saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu, ir pilnas tiesības un visas pilnvaras parakstīt šo līgumu un, ka viņš ir iepazinies ar šo līgumu un izpratis tā saturu un saistības, kuras viņš uzņemas līdz ar šo līgumu.
  6.5.   NOMNIEKS ir atbildīgs par šajā līgumā iekļauto pienākumu pildīšanu (maksātspēja) ar visu savu mantu, kas viņam ir piederējusi iepriekš vai piederēs nākotnē.
  6.6.   Šis līgums ir sastādīts un parakstīts divos vienādos eksemplāros, kuriem ir vienāds juridisks spēks, un, no kuriem viens glabājas pie NOMNIEKA un otrs – pie IZNOMĀTĀJA.
  6.7.   Strīdu gadījumā tiesas vietējā valoda būs dominējošā.